• پیش بینی صمیمیت جنسی و سازگاری زناشویی براساس کیفیت زندگی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/17
  • تعداد بازدید: 292
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  پیش بینی صمیمیت جنسی و سازگاری زناشویی براساس کیفیت زندگی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه

  این پژوهش با هدف پیش بینی صمیمیت جنسی و سازگاری زناشویی براساس کیفیت زندگی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه 9 انجام گرفت. روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش تمام زوج های جوان بین 30 تا 40 سال شهر کرمانشاه می باشد که از این میان تعداد 80 زوج یعنی 160 نفر(80 زن و 80 مرد) به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند.

  در این مطالعه از پرسشنامه های صمیمیت جنسی (باگاروزی)، پرسشنامه سازگاری زناشویی (گراهام بی. اسپانیر،1976) و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری spss-19 و روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که بین صمیمیت جنسی و سازگاری زناشویی با کیفیت زندگی رابطه معنی داری وجود دارد.همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که صمیمیت جنسی و سازگاری زناشویی توانایی پیش بینی کیفیت زندگی در زوجین را دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها