• تأثیر تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری با میزان رضایت شهروندان از عملکرد مدیریت شهری

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/23
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/23
  • تعداد بازدید: 193
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09383754175

  تأثیر تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری با میزان رضایت شهروندان از عملکرد مدیریت شهری

  این تحقیق با تأثیر تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری با میزان رضایت شهروندان از عملکرد مدیریت شهری انجام شده است. روش تحقیق بصورت توصیفی– همبستگی بوده، جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ی شهروندان خرم آبادی می باشند که در دو ماهه تابستان (تیر ماه و مردادماه 1400) به شهرداری منطقه 1 شهرستان خرم آباد مراجعه کرده اند و عوارض نوسازی و عمران شهری را پرداخت کرده اند، می باشد که در حال حاضر تعداد 137 نفر از شهروندان خرم آبادی را شامل می شود.

  همچنین تعداد 101 شهروندان خرم آبادی با استفاده از روش نمونه گیری کوکران به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه استاندارد شامل پرسشنامه استاندارد تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری حسین پور در سال 1392و پرسشنامه رضایت شهروندان از عملکرد مدیریت شهری احمدیان در سال 1394 استفاده شده است و به روش در دسترس توزیع شده است.

  تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با نرم افزار spss 26 انجام گرفته و از آماره های توصیفی و استنباطی استفاده می گردد. این پژوهش با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی، (آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل کوواریانس anova). نتایج تحقیق نشان داد که تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری بر میزان رضایت شهروندان (رضایتمندی شهروندان، مشارکت شهروندان، تکالیف شهروندی و خدمات مناسب شهری) از عملکرد مدیریت شهری شهرستان خرم آباد، تأثیر معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها