• بررسی رابطه خستگی عاطفی و مسخ شخصیت مؤثر بر حسابرسان و وکلای دادگستری با فرسودگی شغلی (مورد مطالعاتی: حسابرسان و وکلای دادگستری شهر زاهدان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/11/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/17
  • تعداد بازدید: 203
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333427303

  بررسی رابطه خستگی عاطفی و مسخ شخصیت مؤثر بر حسابرسان و وکلای دادگستری با فرسودگی شغلی (مورد مطالعاتی: حسابرسان و وکلای دادگستری شهر زاهدان)

  فرسودگی شغلی ازجمله عوارض و خطرهای شغلی است که در سالهای اخیر موردتوجه قرارگرفته است. این پژوهش به بررسی رابطه خستگی عاطفی و مسخ شخصیت در بین حسابرسان و وکلای دادگستری در بازه زمانی 97 - 98 پرداخته است. پژوهش به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی و به لحاظ روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان و وکلای دادگستری شهر زاهدان است.

  به منظور تعیین نمونه از فرمول تعیین نمونه کوکران برای جامعه نامشخص استفاده گردید و حداقل تعداد نمونه موردنیاز برابر با 295 نفر برآورد شد. با توجه به نتایج به دست آمده وقتی کارکنان از سلامت روانی کامل برخوردار باشند و از شغل خود احساس رضایت نمایند، سلامت و امکان دستیابی به حداکثر کارایی در سازمان را موجب می شود؛ بنابراین پیشگیری از فرسودگی شغلی می تواند موجب افزایش سلامت روان گردد. لذا توجه به سلامت روان مستلزم توجه و ارتقای سطح مسخ شخصیت کارکنان می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها