• رابطه هوش اخلاقی و جرات ورزی با استرس در بانوان هیئت های مذهبی شهر تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/11/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/24
  • تعداد بازدید: 186
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09222523133

  رابطه هوش اخلاقی و جرات ورزی با استرس در بانوان هیئت‌های مذهبی شهر تهران

  بنا بر آموزه‌های دین اسلام؛ اخلاق، یکی از عوامل مؤثر در کاهش استرس و ایجاد آرامـش اسـت؛ همچنین شخص دارای توانایی جرأت ورزی، با ارزیابی موقعیت تصمیم می‌گیرد که چگونه بدون اضطراب یا احساس گناه عمل کند. آگاهی از استرس و اضطراب در افراد سبب مدیریت و کاهش اضطراب می‌شود. در این پژوهش محقق به دنبال پاسخگویی به این سؤال اساسی است که آیا میان هوش اخلاقی و جرات ورزی با استرس در زنان هیئت‌های مذهبی شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد؟ پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و به روش توصیفی- همبستگی انجام‌شده است.

  جامعه پژوهش بانوان هیئت‌های مذهبی شهر تهران در سال 1399 و نمونه آماری شامل 195 نفر می‌باشد. روش نمونه‌گیری با استفاده از جدول کرجسی مورگان و به روش نمونه‌گیری در دسترس انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش برای هر سه متغیر پرسشنامه می‌باشد که هر سه ابزارهایی استاندارد و دارای روایی و پایایی می‌باشند. داده‌ها از طریق آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید و با استفاده از نرم‌افزار spss تجزیه‌ و تحلیل گردیدند. یافته‌ها نشان داد که هوش اخلاقی ومولفه های آن با استرس رابطه منفی و معنادار دارند. جرات ورزی و مؤلفه‌های آن نیز با استرس رابطه مثبت و معنادار دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها