• مطالعه تاثیر مهارت های فردی و پیشگیری وضعی پلیس در تکرار جرم (مطالعه موردی در یاسوج)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/12/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/12/18
  • تعداد بازدید: 339
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 2166979526

  مطالعه تاثیر مهارت های فردی و پیشگیری وضعی پلیس در تکرار جرم (مطالعه موردی در یاسوج)

  زمینه و هدف: امروزه پلیس با بهره گیری از علوم مختلفی از جمله پیشگیری وضعی، مهارت های فردی، دانش و تخصص، جرایم را می تواند تشخیص دهد و تحلیل کند و راهکارهایی برای رفع آنها ارائه دهد و از این رهگذر عملکرد خود را نیز ارزیابی کند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مهارت های فردی و پیشگیری وضعی پلیس در عدم تکرار جرم می باشد.

  روش‌شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان ناجا استان کهگیلویه و بویراحمداست که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران یک نمونه‌ی 200 نفری از آن ها انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است.

  در این پژوهش، دو پرسشنامه که تاثیر مهارت های پلیس (16 سوال)؛ تاثیر پیشگیری وضعی پلیس (15سوال) را بر روی تکرار جرم با طیف 5گزینه ای لیکرت می سنجد، تدوین گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط 5 نفر ازخبرگان مورد تأیید قرار گرفت و روایی سازه آن توسط تحلیل عامل تأییدی با نرم افزار مورد بررسی و تایید قرار گرفت.

  پایایی پرسشنامه نیز با آلفای کرونباخ 0.79 به تأیید رسید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی، آزمون کولموگروف اسمیرنوف، آزمون فریدمن، تی-استیودنت در نرم افزار spss(v.23) استفاده شد. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج آزمون تی –استیودنت یک طرفه نشان داد که هم مهارت های فردی و هم پیشگیری وضعی پلیس تاثیر مثبت معناداری بر روی تکرار جرم دارد. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که مهارت های فردی با میانگین رتبه 3.77 تاثیر بیشتری در عدم تکرار جرم نسبت به پیشگیری وضعی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید