• تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین ساختار مالکیت و خوش بینی مدیریتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/02/12
  • تعداد بازدید: 335
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333427303

  تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین ساختار مالکیت و خوش بینی مدیریتی

  خوش بینی مدیریت یکی از برجسته ترین سوگیری هایی است که بر تصمیمات مدیریتی تأثیر می گذارد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین ساختار مالکیت و خوش بینی مدیریتی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بُعد روش شناسی، همبستگی می باشد.

  جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 146 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره زمانی 8 ساله بین سال های 1392 تا 1399 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده و سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز استفاده شده است.

  نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد بین ساختار مالکیت (مالکیت نهادی و خانوادگی) و خوش بینی مدیریتی، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد؛ اما ارتباطات سیاسی بر رابطه بین ساختار مالکیت (مالکیت نهادی و خانوادگی) و خوش بینی مدیریتی تأثیرگذار نیست.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها