• اثر فروتنی مدیران بر احساسات و رفتارهای اخلاقی پرستاران بیمارستان بعثت همدان: تبیین نقش واسط معنویت محیط کار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/02/17
  • تعداد بازدید: 320
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  اثر فروتنی مدیران بر احساسات و رفتارهای اخلاقی پرستاران بیمارستان بعثت همدان: تبیین نقش واسط معنویت محیط کار

  سابقه و هدف: پژوهش‌های متعددی تأثیرات مثبت فروتنی مدیران را بر نتایج مرتبط با کار کارکنان بررسی کرده است . در این میان نقشی که فروتنی سرپرستان و مدیران می‌تواند در ارتقای احساسات روانی مثبت کارکنان مانند همدلی و قدردانی داشته باشد ، حائز اهمیت است . پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی اثر فروتنی مدیران در همدلی ، قدردانی و رفتارهای اخلاقی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی - درمانی تخصصی و فوق تخصصی بعثت همدان انجام شده است .

  روش کار: روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است . جامعه آماری پژوهش تمامی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی - درمانی تخصصی و فوق تخصصی بعثت همدان مشتمل بر 390 نفر بود که بر اساس جدول مورگان تعداد 198 نفر به‌روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند . برای گردآوری اطلاعات از پنج پرسش‌نامه استاندارد استفاده شده و الگوی ارائه‌شده با استفاده از الگو‏سازی معادلات ساختاری تجزیه‌وتحلیل شده است .

  در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند . یافته‌ها : نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمامی روابط مستقیم بین مولفه های پژوهش معنادار بود . بدین صورت که فروتنی مدیر 81 درصد، معنویت محیط کار 52 درصد ، رفتارهای اخلاقی 48 درصد و همدلی 29 درصد قدردانی پرستاران را تبیین کرده است . علاوه‌براین ، فروتنی مدیر 76 درصد رفتار اخلاقی ، 49 درصد همدلی و 65 درصد قدردانی را از طریق معنویت محیط کار پیش‌بینی کرده است .

  نتیجه‌گیری : یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فروتنی مدیر پیامدهای مهمی برای احساسات و رفتارهای مثبت زیردستان و کارکنان خود دارد. سازمان هایی که انسجام بیشتری دارند ، می توانند محیط مساعدتری ایجاد نمایند تا مدیران متواضع بتوانند افراد را برای بروز احساسات مثبت ترغیب کنند . همچنین ارزش های فردی را با ارزش های سازمانی همسان نمایند و درنهایت معناداربودن کار را افزایش دهند که موجب افزایش ادراک معنویت در محیط کار می‎ شود .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها