• اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (mbct) بر انگیزش و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/02/18
  • تعداد بازدید: 242
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (mbct) بر انگیزش و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان

  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (mbct) بر انگیزش و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان انجام گرفت. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه دانش آموزان متوسطه دوره دوم شهر چمستان در سال تحصیلی 99 - 98 بود.

  نمونه های پژوهش شامل 30 آزمودنی که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی ( 15 نفر) و کنترل ( 15 نفر) قرار گرفتند. پرسشنامه هایی که جهت جمع آوری اطلاعات از گروه نمونه در نظر گرفته شده بود، عبارت بودند از: مقیاس انگیزش تحصیلی والرند و همکاران (1992) و مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی سولمون و راث بلوم (1984) نسخه ی دانش آموز (pass) .

  برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از تحلیل کوواریانس به کمک نرم افزار spss-22 استفاده شد. نتایج نشان داد که بین میانگین های نمرات انگیزش و تعلل ورزی تحصیلی گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون، تفاوت معناداری وجود دارد ( p<0.01 ). بنابراین، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی  (mbct)  یک روش موثر در افزایش انگیزش تحصیلی و کاهش تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها