• بررسی رابطه بین ابعاد مرتبط با استرس شغلی و تعهد شغلی کارکنان ( مطالعه موردی : شرکت توزیع نیروی برق استان یزد )

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/02/19
  • تعداد بازدید: 159
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی رابطه بین ابعاد مرتبط با استرس شغلی و تعهد شغلی کارکنان ( مطالعه موردی : شرکت توزیع نیروی برق استان یزد )

  ضرورت برنامه ریزی مناسب در محل کار و ایجاد شرایط برای بهبود کیفیت زندگی و کاهش استرس کارکنان یکی از وظایف مهم مدیران سازمانی می باشد . با کاهش میزان استرس شغلی کارکنان از طریق ابعاد مرتبط کاری می توان جنبه های اعتماد، تعهد و صداقت کارکنان را نسبت به سازمان بهبود بخشید . هدف کاربردی تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین استرس شغلی با ابعاد مرتبط شغلی و تعهد کاری می باشد . نوع تحقیق صورت گرفته توصیفی – پیمایشی بوده و روش گردآوری اطلاعات در آن به صورت کتابخانه ای - میدانی می باشد .

  جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان مجرب، کارشناسان و متخصصین شرکت توزیع نیروی برق استان یزد است که تعداد آنها 320 نفر می باشد . همچنین داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارهای spss و amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونه آماری 174 نفر شد که به صورت نمونه و دردسترس و تصادفی انتخاب و پرسشنامه ها بین آنها توزیع گردید که در نهایت 150 پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت .

  نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ؛ بین سه بعد مرتبط با استرس شغلی یعنی گردش شغلی ، حمایت های اجتماعی و آموزش حین وظیفه رابطه مثبت و معناداری با استرس شغلی وجود دارد و بین شفافیت نقش و استرس شغلی رابطه معناداری وجود ندارد . همچنین ارتباط بین تعهد شغلی و استرس شغلی کارکنان مورد تایید قرار گرفت. نتایج ضریب مسیر نشان می دهد که؛ به ترتیب بعد آموزش حین وظیفه، حمایت های اجتماعی، گردش شغلی و شفافیت نقش بیشترین تاثیر را روی استرس شغلی کارکنان دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها