• بررسی و شناسایی محرک های فروش محصولات لوکس ایران خودرو ( محصول تارا ) در بازارهای نوظهور با استراتژی مزیت رقابتی به جهت تاثیر بر عوامل تعیین کننده بر وفاداری مشتری و روابط مشتری در رسانه های اجتماعی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/02/19
  • تعداد بازدید: 263
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی و شناسایی محرک های فروش محصولات لوکس ایران خودرو ( محصول تارا ) در بازارهای نوظهور با استراتژی مزیت رقابتی به جهت تاثیر بر عوامل تعیین کننده بر وفاداری مشتری و روابط مشتری در رسانه های اجتماعی

  تحقیق حاضر با هدف بررسی و شناسایی محرک های فروش محصولات لوکس ایران خودرو (محصول تارا) در بازارهای نوظهور با استراتژی مزیت رقابتی به جهت تاثیر بر عوامل تعیین کننده بر وفاداری مشتری و روابط مشتری در رسانه های اجتماعی انجام شد. روش پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل متقاضیان خرید محصولات لوکس ایران خودرو ( تارا ) می باشند.

  با توجه عدم دسترسی کامل به تعداد جامعه آماری، بالاترین تعداد در جدول مورگان ( 384 نفر) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده که روایی و پایای آنها مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی ( فراوانی، میانگین، انحراف معیار، رسم نمودارها ) با استفاده از نرم افزار آماری spss (نسخه 24) و از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار smatpls نسخه انجام گردید .

  نتایج پژوهش نشان داد که محرک های اقتصادی، محرک های فروش، محرک های پس از فروش، محرک های ایمنی، محرک های طراحی داخلی و محرک های طراحی خارجی از جمله محرک های فروش محصولات لوکس ایران خودرو ( محصول تارا ) می باشد. همچنین ضریب مسیر برای رابطه محرک های فروش محصولات لوکس ایران خودرو ( محصول تارا ) بر وفاداری مشتری برابر با 0.560 می باشد که این مقدار مثبت است و مقدار t-value برابر با 8.924 می باشد که این مقدار از 1.96 بیشتر است.

  بنابراین محرک های فروش محصولات لوکس ایران خودرو ( محصول تارا ) بر وفاداری مشتری تأثیر معنی داری دارد. و ضریب مسیر برای رابطه محرک های فروش محصولات لوکس ایران خودرو (محصول تارا) بر روابط مشتری در رسانه های اجتماعی برابر با 0.450 می باشد که این مقدار مثبت است و مقدار t-value برابر با 5.888 می باشد که این مقدار از 1.96 بیشتر است. بنابراین محرک های فروش محصولات لوکس ایران خودرو ( محصول تارا ) بر روابط مشتری در رسانه های اجتماعی تأثیر معنی داری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها