• بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجیگر تعهد عاطفی و نقش تعدیلگر فرهنگ سلسله مراتبی (مورد مطالعه: کارمندان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/02
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/03
  • تعداد بازدید: 239
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجیگر تعهد عاطفی و نقش تعدیلگر فرهنگ سلسله مراتبی (مورد مطالعه: کارمندان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان)

  مقدمه: مدیریت منابع انسانی مجموعه فعالیت هایی است که حیات سازمانی یک مجموعه را شکل می دهد، پیش و پس می برد، و با اثرگذاری بر عوامل پیرامونی و تاثیرپذیری از آن، موفقیت یا شکست سازمان را موجب می شود. از آنجایی که مهمترین سرمایه در هر سازمانی سرمایه انسانی است، از این روی مدیریت منابع انسانی می تواند نقش مهمی در ایجاد تعهد در سازمان و افزایش عملکرد سازمانی نماید. روش پژوهش: این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی - همبستگی از شاخه میدانی می باشد. جامعه آماری مطالعه ی حاضر را کارمندان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان، تشکیل می دهند.

  حجم نمونه با نمونه گیری در دسترس 100  نفر برآورد گردید. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد که سوالات آن به تعداد 20 سوال تخصصی و 4سوال جمعیت شناختی بوده که روایی آن با محاسبه روایی همگرا و واگرا و پایایی آن از طریق شاخص آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. یافته ها و نتایج: بر اساس نتایج حاصله از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای ،spss و smart pls  مدیریت منابع انسانی بر تعهد عاطفی کارمندان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان تاثیر معنادار دارد.

  تعهد عاطفی بر عملکرد سازمانی در کارمندان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان تاثیر معنادار دارد. مدیریت منایع انسانی بر عملکرد سازمانی کارمندان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان تاثیر معنادار دارد. تعهد عاطفی رابطه بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی کارمندان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان را میانجی گری می کند. فرهنگ سلسله مراتبی رابطه بین تعهد عاطفی و عملکرد سازمانی کارمندان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان را تعدیل می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها