• بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی و جمعیت شناختی موثر بر فرزنـدآوری ( مطالعه موردی کارمندان زن متاهل آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ارومیه )

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/19
  • تعداد بازدید: 350
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02166979519

  بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی و جمعیت‌شناختی موثر بر فرزنـدآوری ( مطالعه موردی کارمندان زن متاهل آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ارومیه )

  این پژوهش باهدف «بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی و جمعیت‌شناختی موثر بـر فرزنـدآوری (مطالعه موردی: کارمندان زن متاهل ناحیه یک آموزش‌وپرورش شهر ارومیه)» با روش تبیینی از نوع پیمایشی انجام شده است.

  جامعه آماری این پژوهش شامل کارمندان زن متاهل کارمندان زن متاهل ناحیه یک شهر ارومیه است. بـرای انتخاب جامعه آماری زنان زیر 50 سال انتخاب شده‌اند. روش نمونه‌گیری این پژوهش تصادفی و حجم نمونه از بین 300 نفر، پس از برآورد از طریق فرمول کوکران 129 نفر بدست آمد و در نهایت به 120 نفـر تقلیل یافت.

  با ابزار پرسش‌نامه که با کمک و نظر استاد راهنما توسط محقق طرح شده و شامل 30 سؤال اسـت، شده و 0.01<p، عوامل اجتماعی با بیش از 44 % عوامل فرهنگـی بـا بـیش از 25 % و عوامـل جمعیـت - اطلاعات لازم جمع‌آوری گردید. در بررسی فرضیه‌های پژوهش دریافت شد باتوجه‌به رگرسـیون محاسـبه شناختی با بیش از 19 % در فرزندآوری موثر است.

  همچنین در نتایج فرضیه‌های فرعی دریافت شد باتوجه‌به محاسبه رگرسیون و 0.01<p سن ازدواج 55 درصد، فـردی 61 درصد، بعد خانوار 9 درصد، باورهای نوع خانواده ( هسته‌ای، گسترده ) 44 درصد، منزلـت اجتمـاعی 65 تحصیلات 27 درصد، درصـد، عدالت محیطی 49 درصد و درآمد 75 درصد بر فرزندآوری کارمندان زن متاهل تاثیر داشته‌اند. بـا توجه به محاسبه رگرسیون تعداد مطلوب فرزند بر فرزندآوری کارمندان زن متاهل تـاثیر نداشـته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها