• بررسی تاثیر برنامه آموزش واقعیت درمانی گلاسر در دوران اپیدمی کووید 19 بر بهبود مسئولیت پذیری و اعتماد بین فردی کارمندان شبکه بهداشت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/25
  • تعداد بازدید: 239
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09383754175

  بررسی تاثیر برنامه آموزش واقعیت درمانی گلاسر در دوران اپیدمی کووید 19 بر بهبود مسئولیت‌پذیری و اعتماد بین‌فردی کارمندان شبکه بهداشت

  این پژوهش به‌منظور بررسی تاثیر برنامه آموزش واقعیت درمانی گلاسر در دوران اپیدمی کووید - 19 بر بهبود مسئولیت‌پذیری و اعتماد بین‌فردی کارمندان شبکه بهداشت انجام گرفت. این پژوهش از نوع مطالعات آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه‌ی کارمندان شبکه بهداشت شهرستان فریدونکنار بود (211=n) که از بین آنها، 132 نفر از کارمندان شبکه بهداشت شهرستان فریدونکنار به صورت تصادفی ساده بر اساس لیست موجود در شبکه بهداشت شهرستان فریدونکنار انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های مسئولیت‌پذیری و اعتماد بین‌فردی پاسخ دادند.

  سپس آزمودنی‌هایی که به طور همزمان باتوجه‌به نقطه برش پرسشنامه‌ها دارای نمره‌ی مسئولیت‌پذیری و اعتماد بین‌فردی پایین بودند (نمره‌ی کمتر از 21 برای مسئولیت‌پذیری و کمتر از 40 برای اعتماد بین‌فردی) مشخص شدند (69=n) و از بین آن‌ها 30 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب و نیز به همین صورت در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند.

  گروه آزمایشی در 8 جلسه‌ی 90 دقیقه‌ای آموزش واقعیت درمانی را دریافت نمود ولی گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. آزمودنی‌های دو گروه پس از اتمام مداخله در پس‌آزمون شرکت نمودند. یافته‌های حاصل از تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که بین نمرات مسئولیت‌پذیری و اعتماد بین‌فردی آزمودنی‌های گروه آزمایشی و کنترل در پس‌آزمون تفاوت آماری معنی‌داری وجود دارد، به‌گونه‌ای که می‌توان گفت که واقعیت درمانی سبب بهبود اعتماد بین‌فردی و مسئولیت‌پذیری کارمندان شبکه بهداشت شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها