• بررسی رابطه ی بهزیستی روان شناختی با جهت گیری مذهبی و بخشش در دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/13
  • تعداد بازدید: 191
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  بررسی رابطه‌ی بهزیستی روان‌شناختی با جهت‌گیری مذهبی و بخشش در دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی

  سابقه و هدف: با توجه به ظهور رویکرد مثبت نگر به سلامت روانی در سال های اخیر، بهزیستی روانشناختی، که معیاری برای رشد استعدادهای واقعی هر فرد محسوب می شود، توجه مجامع علمی را به خود جلب کرده است؛ به همین دلیل، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر آن دارای اهمیت اساسی است. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بهزیستی روان‌شناختی با جهت‌گیری مذهبی و بخشش در دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی انجام شده است.

  روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی؛ و جامعه‌ی آماری شامل همه ی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1394 است، که از میان آنان 150 دانشجو (نمونه ی پژوهشی) با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ی بهزیستی روان‌شناختی ریف، پرسشنامه‌ی جهت‌گیری مذهبی آلپورت و مقیاس بخشش والکر و گارسوخ، جمع‌آوری؛ و با روش‌های آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) تحلیل شد. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه‌براین، نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: یافته‌های به‌دست‌آمده نشان داد که بین بهزیستی روان‌شناختی با جهت‌گیری مذهبی درونی و بخشش رابطه‌ی مثبت معنادار؛ و همچنین بین بهزیستی روان‌شناختی و جهت‌گیری مذهبی بیرونی رابطه‌ی منفی وجود دارد (0.01>p).

  نتیجه‌گیری: بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که مد نظر قراردادن جهت‌گیری مذهبی و تلاش برای ارتقای بخشش در دانشجویان، می تواند زمینه ساز ارتقای بهزیستی روانشناختی آنان شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها