• بررسی مولفه های نگرش مذهبی و ارتباط آن با سرمایه ی اجتماعی در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کوچصفهان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/13
  • تعداد بازدید: 207
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  بررسی مولفه‌های نگرش مذهبی و ارتباط آن با سرمایه‌ی اجتماعی در مراجعه‌کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کوچصفهان

  سابقه و هدف: پژوهش‌های در دسترس نشان می‌دهد که نگرش مذهبی بر تمامی جنبه‌های زندگی بشر تاثیر بسیاری دارد. پژوهش حاضر‌ به‌منظور تعیین وضعیت نگرش مذهبی مراجعه‌کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی و ارتباط آن با سرمایه‌ی اجتماعی صورت گرفته است.

  روش کار: این پژوهش از نوع  توصیفی- تحلیلی است که نمونه‌های آن 160 نفر از مراجعه‌کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کوچصفهان در سال 1393 بودند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه‌های مشخصات جمعیت‌شناختی، پرسش‌نامه‌ی استاندارد 40 سوالی نگرش مذهبی خدایاری و پرسش‌نامه‌ی 36 سوالی سرمایه‌ی اجتماعی بالن استفاده شده است. داده‌ها با بهره‌گیری از آزمون‌های توصیفی، آزمون تی و تحلیل واریانس، تجزیه و تحلیل شده است. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه‌براین، نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که میانگین کل نمره‌ی نگرش مذهبی 28.7 ± 125.9 بود. بالاترین و پایین‌ترین نمره‌ی به‌دست آمده برای بُعد باور دینی 11 ± 45.3 و برای بُعد رفتار مذهبی 11.3 ± 37.6 بود. از نظر آماری نیز هیچ ارتباط معنی‌داری بین ابعاد نگرش مذهبی و سرمایه‌ی اجتماعی وجود نداشت (0.05<p).

  نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش گویای این است که هرچـه رفتار دینی بالاتر باشد، سرمایه‌ی اجتمـاعی نیـز مطلوب‌تر خواهـد بـود. بنابراین به نظر می رسد ترویج و انجام اعمال و مناسک مذهبی، بتواند به بهبود سرمایه‌ی اجتماعی در جامعه کمک کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها