• نقش ویژگی های شخصیت در پیش بینی هوش معنوی دانش آموزان دوره ی متوسطه ی دوم شهرستان بستان آباد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/14
  • تعداد بازدید: 194
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  نقش ویژگی‌های شخصیت در پیش‌بینی هوش معنوی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه‌ی دوم شهرستان بستان‌آباد

  سابقه و هدف: امروزه دانشمندان حوزه‌های مختلف علوم به معنویت که جنبه‌ی متعالی از زندگی هر شخص محسوب می‌شود، توجه ویژه‌ای دارند. پژوهش‌های متعدد نشان داده است که ویژگی‌های شخصیتی و هوش معنوی دو سازه‌ی اثرگذار در یکدیگرند. هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی هوش معنوی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه‌ی دوم شهرستان بستان‌آباد از روی ویژگی‌های شخصیتی است.

  روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی - مقطعی است. جامعه‌ی آماری آن شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه‌ی دوم شهرستان بستان‌آباد در سال تحصیلی 95-96 است که 180 دانش‌آموز به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسش‌نامه‌ی هوش معنوی کینگ و پرسش‌نامه‌ی شخصیتی نئو استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آماری توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه) استفاده شد. در این پژوهش همه‌ی مسائل اخلاقی رعایت شده است و نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: نتایج ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد چهار عامل برون‌گرایی، گشودگی به تجربه، خوشایندی و وجدانی بودن با هوش معنوی همبستگی مثبت و معنادار؛ و عامل روان‌رنجورخویی با هوش معنوی همبستگی منفی و معنادار داشت (p<0.001). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد وجدانی بودن، گشودگی به تجربه و خوشایندی به طور معناداری می‌توانند هوش معنوی دانش‌آموزان را پیش‌بینی کنند (p<0.001).

  نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش ارتباط تنگاتنگ بین شخصیت و هوش معنوی را نشان می‌دهد. بر این اساس مسئولان آموزش و پرورش، روان‌شناسان و مشاوران می‌توانند از این نتایج برای تعالی بهتر شخصیتی و معنوی دانش‌آموزان استفاده کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها