• مطالعه تطبیقی ارزیابی عملکرد بیمارستان های شهرستان شاهرود با رویکرد کارت امتیازی متوازن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/24
  • تعداد بازدید: 148
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  مطالعه تطبیقی ارزیابی عملکرد بیمارستان های شهرستان شاهرود با رویکرد کارت امتیازی متوازن

  سنجش عملکرد بیمارستان جزء ضروری جهت ارائه بازخوردی از کارآیی خدمات درمانی و میزان پیاده سازی برنامه ها می باشد که به شناسایی نقاط ضعف و قوت و برنامه ریزی جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده کمک می نماید. از این رو هدف از تحقیق حاضر ارزیابی عملکرد بیمارستان های شهرستان شاهرود با رویکرد کارت امتیازی متوازن است.

  جامعه آماری تحقیق مدیران و سرپرستاران بیمارستان های شهرستان شاهرود به تعداد 133 نفر می باشند که با استفاده از جدول کرجسی-مورگان، نمونه به تعداد 100 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده از بین آنها انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و میدانی و ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه استاندارد کاپلان و نورتون (2004) است.

  پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و روایی آن از طریق روایی صوری و محتوایی مورد تایید قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون تحلیل واریانس با استفاده از نرم افزار spss استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که وضعیت عملکرد و مولفه های رضایت مشتری؛ فرایندهای داخلی؛ رشد و یادگیری؛ وضعیت مالی در بین بیمارستان های شهرستان شاهرود تفاوت معنی دار دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها