• بررسی تاثیر قلدری سازمانی بر تمایل به ترک کار کارکنان (مورد مطالعه: فرودگاه مشهد)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/25
  • تعداد بازدید: 150
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی تاثیر قلدری سازمانی بر تمایل به ترک کار کارکنان (مورد مطالعه: فرودگاه مشهد)

  قلدری در محل کار مشکلی است که در زندگی کاری معاصر رایج است. قلدری سازمانی، اشاره به موقعیت و شرایطی دارد که فرد در معرض رفتارهای خصمانه و کینه جویانه جدی، مکرر و طولانی مدت قرار می گیرد، به طوری که این رفتارها آزار دهنده و استرس زا می باشند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر قلدری سازمانی بر تمایل به ترک کار کارکنان در فرودگاه مشهد است.

  جامعه آماری تحقیق را، کارکنان فرودگاه مشهد به تعداد 700 نفر تشکیل داده اند که از بین آنها 248 نفر بر اساس جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی در دسترس جهت توزیع پرسش نامه انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و میدانی و ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه استاندارد است. جهت اندازه گیری قلدری سازمانی از پرسشنامه اینرسن و همکاران (2009)؛ و برای سنجش متغیر تمایل به ترک کار از پرسشنامه کیم و همکاران (2007) استفاده شده است.

  پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و روایی آن از طریق روایی صوری و محتوایی مورد تایید قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون رگرسیون با استفاده از نرم افزار spss24 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که قلدری سازمانی بر تمایل به ترک کار کارکنان در فرودگاه مشهد تاثیرگذار است (81.5). همچنین تاثیر مولفه های قلدری مرتبط به کار (59.6)، قلدری شخصی (79.1) و قلدری فیزیکی (71.7) بر تمایل به ترک کار کارکنان در فرودگاه مشهد به تایید رسیده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها