• رابطه مدیریت دانش و بهره وری معلمان تربیت بدنی شهر رشت با نقش میانجی گری خلاقیت و جوسازمانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/04
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/04
  • تعداد بازدید: 210
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: -

  رابطه مدیریت دانش و بهره‌وری معلمان تربیت‌بدنی شهر رشت با نقش میانجی گری خلاقیت و جوسازمانی

  هدف از این پژوهش رابطه مدیریت دانش با بهره وری معلمان تربیت‌بدنی شهر رشت از طریق میانجی‌های خلاقیت و جوسازمانی بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش معلمان تربیت‌بدنی شهر رشت (210 نفر) تشکیل می دادند نمونه آماری برابر با جامعه انتخاب شد (روش تمام شمار).

  ابزار پژوهش شامل 4 پرسشنامه بهره‌وری هرسی و همکاران (1994)، مدیریت دانش شرون لاوسون (2003)، جوسازمانی سوسمن و دیپ (1989)، خلاقیت صادقی مال امیری (1388) بود و از روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار smart pls 3 جهت تجزیه ‌و تحلیل داده های جمع‌آوری ‌شده استفاده گردید روایی محتوای ابزار توسط اساتید و پایایی ترکیبی با نرم‌افزار pls به ترتیب (0.902، 0.968، 0.923 و 0.898) بررسی و تایید گردید.

  از روش مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار pls جهت تحلیل داده‌ها استفاده گردید. نتایج نشان داد که مدیریت دانش با بهره‌وری (12.860 = t-value؛ 0.629= r)، مدیریت دانش با جوسازمانی (13.733 =t-value ؛ 0.666 = r)، خلاقیت با بهره وری (3.092 = t-value؛ 0.139 = r) و جوسازمانی و بهره وری (5.320 =t-value ؛ 0.275 = r) رابطه معنی داری وجود دارد؛ رابطه مدیریت دانش با خلاقیت (0.301 =t-value؛ 0.035 = r) معنی دار نبود. در نتیجه جهت افزایش بهره‌وری، حرکت در مسیرهای منتهی به افزایش دانش در جوسازمانی پویایی امکان دارد که کارکنان آن در مواجهه با مشکلات از اعمال نگرش‌های جدید هراسی نداشته باشند تا بر مشکلات موجود بر سر راه بهره‌وری چیره شوند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها