• تبیین و طراحی الگوی پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت های تولیدی استان گیلان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/09/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/27
  • تعداد بازدید: 175
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  تبیین و طراحی الگوی پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت های تولیدی استان گیلان

  هدف اصلی پژوهش تبیین و طراحی الگوی پیاده سازی مدیریت دانش شرکت های تولیدی استان گیلان است. در اجرای این پژوهش از دو رویکرد کیفی و کمی به صورت تلفیقی استفاده شده است. در فاز کیفی ابتدا، با مراجعه به ادبیات و استفاده از یافته های پژوهش های پیشین، عوامل و شاخص های موثر، بستر سازها، مداخله گرها، راهبردهای و پیامدهای پیاده سازی مدیریت دانش، استخراج شد.

  اطلاعات حاصل از پیشینه در پانل های مختلف گروه دلفی از طریق هم اندیشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مدل مفهومی اولیه پژوهش ارائه شد. این مدل از دیدگاه خبرگان مورد ارزیابی قرار گرفته و تعدیل شد. از6 عامل شناسایی شده مدل پیاده سازی مدیریت دانش، عوامل علی با ضریب 0.259- ، عوامل زمینه ای با ضریب 0.143-، عوامل مداخله گر با ضریب 0.124- و عوامل راهبردی با ضریب 0.729 بر پیامدهای مدل پیاده سازی مدیریت دانش تاثیر دارند. معیار gof برابر با 0.39 شده است که بیشتر از معیار 0.36 شده است و نشان می دهد مدل پیشنهادی پیاده سازی مدیریت دانش شرکت های تولیدی استان گیلان با تناسب بالا و برازش قوی تائید شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها