• بررسی رابطه بین انطباق پذیری مسیر شغلی و انگیزش پیشرفت با رضایت شغلی در کارکنان شرکت نماگستر سپاهان و طلوع ایرانیان استان اصفهان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/11
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/11
  • تعداد بازدید: 256
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی رابطه بین انطباق پذیری مسیر شغلی و انگیزش پیشرفت با رضایت شغلی در کارکنان شرکت نماگستر سپاهان و طلوع ایرانیان استان اصفهان

  هدف از این پژوهش بررسی رابطه چندگانه بین انطباق پذیری مسیر شغلی و انگیزش شغلی با رضایت شغلی بود.پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری را کلیه کارکنان شرکت نما گستر سپاهان و شرکت طلوع ایرانیان تشکیل می دادند.از این جامعه نمونه ای 157 نفری ازطریق نمونه گیری تمام شمارش انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا 1967 .پرسشنامه انطباق پذیری مسیرشغلی یوسفی 1390. پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام 1967 بود که برای تعیین روایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.

  ضریب پایایی بازآزمایی پرسشنامه رضایت شغلی، انطباق پذیری مسیرشغلی و انگیزش شغلی به ترتیب 86 / 0 ، 77 / 0 ، 79 / 0 بدست آمد. داده های گردآوری شده از طریق آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد بررسی قرار گرفت و نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که بین انطباق پذیری مسیر شغلی و مولفه های آن (به جز بازخورد) و انگیزش شغلی و مولفه های آن با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد.

  همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام، سهم انطباق پذیری مسیر شغلی را در پیش بینی رضایت شغلی را نشان می دهد (p<0.000 ). مولفه هویت وظیفه انگیزش شغلی، بیشترین سهم پیش بینی رضایت شغلی را نشان می دهد. از یافته های این پژوهش می توان برای افزایش رضایت شغلی کارکنان سازمانها استفاده نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها