• مقایسه هوش معنوی در افراد دارای سبک های هویت متفاوت

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/13
  • تعداد بازدید: 115
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  مقایسه هوش معنوی در افراد دارای سبک های هویت متفاوت

  سابقه و هدف: امروزه هوش معنوی از مهم‌ترین مباحثی است که در تمامی ابعاد سلامت انسان مطرح شده است و نقش پررنگی دارد. برخورداری از هوش معنوی بالا به کادرهای درمانی کمک می‌کند تا به خدماتی که به بیماران و جامعه ارائه می‌دهند، با معنی و هدفمند بنگرند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه هوش معنوی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با توجه به سبک های هویت صورت گرفته است.

  روش کار: این پژوهش مطالعه‌ای مقطعی از نوع علّی-مقایسه ای است. در پژوهش حاضر 693 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم‌ پزشکی شیراز در سال 1399 به‌روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. جهت ارزیابی سبک های هویت از پرسش‌نامه هویت برزونسکی و برای سنجش هوش معنوی از پرسش‌نامه هوش معنوی کینگ استفاده شد. داده‌ها پس از جمع آوری با استفاده از تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون تعقیبی شفه تجزیه‌وتحلیل شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: نتایج نشان داد نمرات هوش معنوی در دانشجویانی که دارای سبک هویتی اطلاعاتی بودند به‌طور معناداری بالاتر از سبک های هنجاری و اجتنابی بود. همچنین بین دو گروه دانشجویان با سبک هویتی هنجاری و اجتنابی در متغیّر هوش معنوی تفاوت معنادار وجود داشت و نمرات هوش معنوی در دانشجویان با سبک هویتی هنجاری به‌طور معناداری بالاتر از گروهی بود که سبک هویتی اجتنابی داشتند.

  نتیجه‌گیری: سبک هویت از‌ عوامل مهم در بررسی هوش معنوی است؛ ازاین‌رو توجه به سبک های هویت دانشجویان می تواند در افزایش هوش معنوی آنان تأثیرگذار باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها