حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی تاثیر جان بخشی برند بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی شخصیت برند (موردمطالعه: مصرف کنندگان خودروهای داخلی)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/19
  • تعداد بازدید: 206
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09120834281

  بررسی تاثیر جان بخشی برند بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی شخصیت برند (موردمطالعه: مصرف کنندگان خودروهای داخلی)

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر جان بخشی برند بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی شخصیت برند می باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از حیث جمع آوری داده های پژوهشی توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری کلیه مصرف کنندگان خودروهای داخلی بودند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر انتخاب گردید. شیوه نمونه گیری نیز به صورت تصادفی ساده بوده است. برای تجزیه وتحلیل از روش مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس استفاده شده است.

  ابزار جمع آوری اطلاعات برای آزمون سوالات در تحقیق حاضر از پرسشنامه استاندارد بوده است که جهت بررسی روایی آن آزمون روایی واگرا و همگرا استفاده شد و برای پایایی آن نیز آزمون آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و بارهای عاملی استفاده شد. نتایج نشان داد که جان بخشی برند بر شخصیت برند در مصرف کنندگان محصولات خودروهای داخلی تاثیرگذار است (0.649). شخصیت برند بر وفاداری برند در مصرف کنندگان محصولات خودروهای داخلی تاثیرگذار است (0.592). جان بخشی برند بر وفاداری برند در مصرف کنندگان محصولات خودروهای داخلی تاثیرگذار است (0.298). جان بخشی برند بر وفاداری برند از طریق نقش میانجی شخصیت برند در مصرف کنندگان محصولات خودروهای داخلی تاثیرگذار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها