• تاثیر توانمندسازی کارکنان بر مدیریت دانش در میان کارکنان شهرداری بابل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/24
  • تعداد بازدید: 175
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09383754175

  تاثیر توانمندسازی کارکنان بر مدیریت دانش در میان کارکنان شهرداری بابل

  هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر مدیریت دانش در میان کارکنان شهرداری بابلاست. این تحقیق از نوع زمینه ­یابی و به صورت میدانی از پرسشنامه توانمندسازی کامکاری و کریم­ نژاد (1390) و مدیریت دانش کامکاری و شُکرزاده (1389) استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی کارکنان شهرداری بابل (154 نفر) که مشغول به فعالیت هستند، تشکیل می ­دهند.

  به منظور تجزیه و تحلیل آماری از آزمون رگرسیون چندمتغیری، با بکارگیری نرم افزار آماری spss22 مورد استفاده قرار گرفت. یافته­ های تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت معنی‌داری بین «توانمندسازی» با زیر مجموعه ­های مدیریت دانش همچون «ایجاد دانش» (0.039=sig)، با «تائید دانش» (0.026=sig)، با «ارائه دانش» (0.004=sig)، با «توزیع دانش» (0.002=sig)، با «کاربرد دانش» (0.005=sig)، و نهایتاً ارتباط مثبت معنی‌داری بین «توانمندسازی» با «مدیریت دانش»، مشاهده می‌شود (0.045=sig و 0.05≥α). با توجه به نتایج می ­توان گفت که با افزایش «توانمندسازی»، «مدیریت دانش» نیز در کارکنان افزایش می ­یابد و با کاهش آن، «مدیریت دانش» نیز کاهش می‌یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها