حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی تاثیر انسان انگاری برند بر دفاع از برند با نقش میانجی عشق برند با نقش تعدیلگری نگرش نسبت به فاصله گذاری اجتماعی (مورد مطالعه: مشتریان محصولات سن ایچ)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/27
  • تعداد بازدید: 118
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09120834281

  بررسی تاثیر انسان انگاری برند بر دفاع از برند با نقش میانجی عشق برند با نقش تعدیلگری نگرش نسبت به فاصله گذاری اجتماعی (مورد مطالعه: مشتریان محصولات سن ایچ)

  این تحقیق بررسی تاثیر انسان انگاری برند بر دفاع از برند با نقش میانجی عشق برند با نقش تعدیلگری نگرش نسبت به فاصله گذاری اجتماعی می باشد. این پژوهش، از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است و این تحقیق از میان تحقیقات پیمایشی به شیوه مقطعی انجام گردیده است. در پژوهش حاضر به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه، متناسب با نیاز آماری از نرم‌افزار آماری spss.v24 و از نرم‌افزار معادلات ساختاری pls.v3 در قالب دو بخش آمارتوصیفی و استنباطی بصورت رگرسیون خطی و چندگانه استفاده گردیده است.

  جامعه آ‌ماری پژوهش شامل جامعه آماری این پژوهش مشتریان دیجی‌کالا در شهر تهران می‌باشند  که غیرقابل شمارش است. بر اساس فرمول کوکران در سطح اطمینان 95% ، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اندو نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که انسان انگاری برند بر دفاع از برند با نقش میانجی عشق برند (0.140) انسان انگاری برند بر دفاع از برند (0.148) انسان انگاری برند بر عشق برند (0.483) عشق برند بر دفاع از برند (0.290) در میان مشتریان محصولات سن ایچ در شهر تهران تاثیر معنادار دارد و همچنین نگرش نسبت به فاصله گذاری اجتماعی در تاثیر انسان انگاری برند بر دفاع از برند(0.125) نگرش نسبت به فاصله گذاری اجتماعی در تاثیر انسان انگاری برند بر عشق برند (0.140) نگرش نسبت به فاصله گذاری اجتماعی در تاثیر عشق برند بر دفاع از برند(0.02) در میان مشتریان محصولات سن ایچ در شهر تهران نقش تعدیلگر دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید