حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی تاثیر ویژگی های امنیت بخشی محیط کار بر نیات رفتاری کارکنان با نقش میانجی هماهنگی و اثربخشی کارکنان با تکیه بر آموزه های اسلامی (مورد مطالعه: کارکنان آسایشگاه سالمندان کهریزک تهران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/27
  • تعداد بازدید: 106
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09120834281

  بررسی تاثیر ویژگی های امنیت بخشی محیط کار بر نیات رفتاری کارکنان با نقش میانجی هماهنگی و اثربخشی کارکنان با تکیه بر آموزه‌های اسلامی (مورد مطالعه: کارکنان آسایشگاه سالمندان کهریزک تهران)

  این تحقیق بررسی تاثیر ویژگی های امنیت بخشی محیط کار بر نیات رفتاری کارکنان با نقش میانجی هماهنگی و اثربخشی کارکنان با تکیه بر آموزه‌های اسلامی (مورد مطالعه: کارکنان آسایشگاه سالمندان کهریزک تهران) می باشد. درپژوهش حاضر به منظور تجزیه وتحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه، متناسب با نیاز آماری از نرم‌افزار آماری spss.v24 و از نرم‌افزار معادلات ساختاری pls.v3 در قالب دو بخش آمارتوصیفی و استنباطی بصورت رگرسیون خطی و چندگانه استفاده گردیده است.

  جامعه ­ی مورد پژوهش شامل کارکنان آسایشگاه سالمندان کهریزک تهران که 120 نفر می باشند و نمونه آماری از طریق فرمول کوکران برای جامعه محدود 91  نفر برآورد شده است. روش نمونه­ گیری در این پژوهش در دسترس است.نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای ویژگی های محیطی کار بر علاقه به هماهنگی (0.670) بر علاقه به اثربخشی (0.696) بر تلاش کاری با میانجی گری علاقه به هماهنگی (0.0303) بر کارایی با میانجی گری علاقه به هماهنگی (0.195) بر علاقه به تایید مدیران با میانجی گری علاقه به هماهنگی (0.283) بر قصد ماندن با میانجی گری علاقه به هماهنگی (0.264) بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجی گری علاقه به هماهنگی (0.338) بر تلاش کاری با میانجی گری علاقه به اثربخشی (0.303) بر کارایی با میانجی گری علاقه به اثربخشی (0.310) بر علاقه به تایید مدیران با میانجی گری علاقه به اثربخشی (0.276) بر قصد ماندن با میانجی گری علاقه به اثربخشی (0.304) بر رفتار شهروندی با میانجی گری علاقه به اثربخشی (0.228) تاثیر معنادار دارند.

  همچنین متغییر های علاقه به هماهنگی بر تلاش کاری (0.441) بر کارایی (0.291) بر علاقه به تایید مدیران (0.423) بر قصد ماندن (0.291) بر رفتار شهروندی سازمانی (0.504) همچنین متغییر علاقه به اثربخشی بر تلاش کاری (0.435) بر کارایی (0.446) بر علاقه به تایید مدیران (0.397) بر قصد ماند (0.437) بر رفتار شهروندی (0.328) کارکنان آسایشگاه سالمندان کهریزک تهران تاثیر معناداری دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها