• بررسی تاثیر ادراک کارکنان از رهبری اصیل بر قصد جابجایی کارکنان با نقش میانجی مشارکت کاری (مورد مطالعه: اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرکرد)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/03
  • تعداد بازدید: 106
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  بررسی تاثیر ادراک کارکنان از رهبری اصیل بر قصد جابجایی کارکنان با نقش میانجی مشارکت کاری (مورد مطالعه: اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرکرد)

  هدف از انجام پژوهش بررسی تأثیر ادراک کارکنان از رهبری اصیل بر قصد جابجایی کارکنان با نقش میانجی مشارکت کاری اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرکرد بود. این پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی جامعه آماری پژوهش کارکنان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرکرد به تعداد 96 نفر می باشد برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردید که از روش نمونه گیری تصادفی با استفاده از جدول مورگان 76 نفر برای نمونه گیری استفاده گردید.

  ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که روایی پرسشنامه توسط متخصصین به صورت صوری بررسی گردید همچنین روایی سازه و روایی همگرا پرسشنامه نیز تأیید شد سپس پایایی پرسشنامه توسط ضریب آلفا کرونباخ تأیید گردید. برای تحلیل فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار pls استفاده شده است. نتایج نشان داد ادراک کارکنان از رهبری اصیل بر درک آنها از مشارکت کاری تأثیر گذار است. ادراک کارکنان از مشارکت کاری بر جابجایی کارکنان تأثیر گذار است. ادراک کارکنان از رهبری اصیل بر قصد جابجایی کارکنان با نقش میانجی مشارکت کاری تأثیر گذار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها