• طراحی و تدوین الگوی بهینه استقرار سیستم نظارت و کنترل داخلی در پست بانک ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/09
  • تعداد بازدید: 97
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  طراحی و تدوین الگوی بهینه استقرار سیستم نظارت و کنترل داخلی در پست بانک ایران

  طی سال های اخیر وجود کنترل داخلی در سازمان های دولتی و خصوصی اهمیت خاصی یافته است. از آنجایی که بانک ها از مهمترین ارکان مالی می باشد، مطالعه ای جهت طراحی و تدوین الگوی بهینه استقرار سیستم نظارت و کنترل داخلی در پست بانک انجام شد. برای انجام کار کلیه ی شعب غرب تهران مدنظر قرار گرفت و با "روش کوکران"، نمونه ی آماری، 269 نفر انتخاب شدند.

  گردآوری اطلاعات بوسیله پرسشنامه کنترل داخلی با "طیف لیکرت" انجام شد. تحلیل آماری داده ها در دو بخش اکتشافی و تاییدی انجام شد. پس از تایید بار عاملی گویه های هر یک از شاخص های کنترل داخلی، همچنین روایی و در نهایت آزمون کلی کیفیت مدل ساختاری، نتایج به دست آمده نشان داد، "محیط کنترلی" بالاترین درصد را بعنوان مولفه سازنده کنترل داخلی، پس از آن "فعالیت های کنترلی"، سپس "نظارت"، بعد از آن "اطلاعات و ارتباطات" و در نهایت "ارزیابی ریسک" به ترتیب؛ مولفه های تاثیرگذار و سازنده در کنترل داخلی پست بانک ایران می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها