• بررسی رابطه میان سرمایه گذاری در هزینه های تحقیق و توسعه و تغییرات قیمت سهام

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/09
  • تعداد بازدید: 130
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  بررسی رابطه میان سرمایه گذاری در هزینه های تحقیق و توسعه و تغییرات قیمت سهام

  مطالعه حاضر به بررسی رابطه میان سرمایه گذاری در هزینه های تحقیق و توسعه و تغییرات قیمت سهام می پردازد. بدین منظور؛ اطلاعات 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره ده ساله ( از ابتدای سال 1387 تا پایان سال 1396)، استخراج، متغیرهای پژوهش محاسبه و آزمون های آماری لازم صورت گرفت.

  روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی بوده و طرح آن از نوع تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است که به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون خطی چند گانه که مبتنی بر داده های ترکیبی بوده، استفاده شده که با استفاده از روش های آماری و اقتصاد سنجی به بررسی و آزمون فرضیه ها پرداخته شده است. یافته های پژوهش؛ حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری میان سرمایه گذاری در هزینه های تحقیق و توسعه و قیمت سهام و رابطه منفی و معناداری میان سرمایه گذاری در هزینه های تحقیق و توسعه و تغییرات قیمت سهام وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها