• بررسی رابطه هوش معنوی و تحول سازمان از طریق بکارگیری رهبری خدمتگزار در بانک ایران زمین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/09
  • تعداد بازدید: 148
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  بررسی رابطه هوش معنوی و تحول سازمان از طریق بکارگیری رهبری خدمتگزار در بانک ایران زمین

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش معنوی وتحول سازمان از طریق بکارگیری رهبری خدمتگزار در بانک ایران زمین می باشد. طرح پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی است و جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران، روسا و معاونین ادارات مرکزی بانک ایران زمین به تعداد 107 نفر تشکیل می دهند. گروه نمونه پژوهش به دلیل محدود بدون تعداد افراد برابر با جامعه آماری انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه هوش معنوی براساس مدل کینگ( 2008)، پرسشنامه رهبری خدمتگزار براساس مدل تیلور( 2002 ) و پرسشنامه تحول سازمانی بر اساس مدل تلفیقی جان گاتر و پیتر دراکر( 1996 ) استفاده گردیده است.

  پس از جمع آوری داده ها و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش آمار استنباطی (تحلیل رگرسیون چند متغیره) و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده نشان داد که میان متغیرهای مستقل، وابسته و میانجی رابطه معناداری وجود دارد که این مهم منجر به رسیدن به پاسخ سوال اصلی پژوهش (آیا بین هوش معنوی و تحول سازمان از طریق بکارگیری رهبری خدمتگزار در بانک ایران زمین رابطه معناداری وجود دارد؟) گردید و تائید فرضیه های ارائه شده، صحت و سقم آن را محرز نمود.

  از این رو مدیران سازمان می توانند با تمرکز برتقویت هوش معنوی کارکنان و نهادینه کردن رهبری خدمتگزار در مدیران، پایه های اصلی تحول سازمانی را بنا نهاده و با درنظر گرفتن ابعاد شناختی، رفتاری وعاطفی، سازمان را با آگاهی، هدفمندی وچشم اندازهای درنظرگرفته شده، جهت رقابت در محیط داخلی و خارجی به حرکت درآورند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها