• بررسی تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر رابطه آیین رفتار حرفه ای و قضاوت حسابرسان به نفع مشتری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/10
  • تعداد بازدید: 89
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  بررسی تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر رابطه آیین رفتار حرفه ای و قضاوت حسابرسان به نفع مشتری

  هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر رابطه آئین رفتار حرفه ای و قضاوت حسابرسان به نفع مشتری در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. این پژوهش کاربردی است و روش پژوهش، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی بوده و در جمع آوری مفاهیم نظری، از روش کتابخانه ای و در جمع آوری داده های آماری از روش میدانی استفاده شده است.

  جامعه ی آماری این پژوهش، کلیه ی حسابرسان عضو سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1398 می باشند و داده ها از نمونه ای 205 نفری به روش تصادفی در دسترس جمع آوری شده است. ابزار جمع آوری داده های آماری، پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده بود که روایی آن به روش محتوایی و صوری توسط متخصصان تأییدشده و پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ با مقدار 0.899 مورد تأیید قرار گرفت.

  نتایج تحلیل توصیفی داده ها نشان داد که، نگرش به متغیرهای آئین رفتار حرفه ای حسابرسان و قضاوت حسابرسان در حد بالاتر از متوسط است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که، آئین رفتار حرفه ای بر قضاوت حسابرسان به نفع مشتری تاثیر دارد. اندازه موسسه حسابرسی بر قضاوت حسابرسان به نفع مشتری تاثیر ندارد. اندازه موسسه حسابرسی بر رابطه بین آئین رفتار حرفه ای و قضاوت حسابرسان به نفع مشتری تاثیر دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها