• بررسی نقش رهبری اصیل در ادراک محیط یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرج

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/16
  • تعداد بازدید: 152
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  بررسی نقش رهبری اصیل در ادراک محیط یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرج

  پژوهش حاضر با هدف مطالعه شناسایی نقش رهبری اصیل و ادراک محیطی دانشجویان از محیط یادگیری و آموزشی انجام شد. روش تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی می باشد و در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. جامعه آماری مورد نظر کلیه دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه آزاد واحد کرج که در نیمسال دوم 1396-1395مشغول به تحصیل هستند که تعداد آنها برابر با 27546 نفر می باشد.

  که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 380 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. لذا، به منظور انجام این پژوهش برای جمع آوری داده های مورد نیاز از 2 پرسشنامه رهبری اصیل alq (اولیوو، گارنر و والمبوا، 2005) و ادراک محیط آموزشی راف و همکاران (dreem) 1997 استفاده شد. برای تحلیل داده های جمع آوری شده در بخش توصیفی از جداول توزیع فراوانی و در بخش استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

  این پژوهش شامل یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی بود، نتایج پژوهش نشان داد که تمامی فرضیه های فرعی پژوهش که ارتباط ابعاد چهارگانه رهبری اصیل (خودآگاهی، پردازش متوازن، شفافیت رابطه ای، اخلاق مداری) با ادراک محیط یادگیری و آموزشی دانشجویان در آنها فرض شده بود، مورد تایید قرار گرفت و به طورکلی میتوان گفت بین رهبری اصیل با ادراک محیط یادگیری و آموزشی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها