• بررسی رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی با عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش وتعدیلی فرهنگ سازمانی کارکنان شبکه بهداشت و درمان در استان گلستان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/20
  • تعداد بازدید: 113
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  بررسی رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی با عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش و تعدیلی فرهنگ سازمانی کارکنان شبکه بهداشت و درمان در استان گلستان

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی با عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش و تعدیلی فرهنگ سازمانی کارکنان شبکه بهداشت و درمان در استان گلستان بود. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی همبستگی می باشد.

  حجم جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان شبکه بهداشت و درمان در استان گلستان است به تعداد 7000 نفر بود. نمونه آماری متناسب با تعداد افراد جامعه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 364 بود و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ایی بود. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسش نامه های استاندارد می باشد.

  پایایی پرسش نامه ها با استفاده از روش کرونباخ و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تأیید قرار گرفته اند. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار smart pls استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین اقدامات مدیریت منابع انسانی با عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش و تعدیلی فرهنگ سازمانی کارکنان شبکه بهداشت و درمان در استان گلستان رابطه معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها