• تاثیر بدبینی سازمانی بر تغییر سازمانی (مطالعه ای در شهرداری منطقه 21 شهر تهران)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/20
  • تعداد بازدید: 150
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  تاثیر بدبینی سازمانی بر تغییر سازمانی (مطالعه ای در شهرداری منطقه 21 شهر تهران)

  تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر بدبینی سازمانی بر تغییر سازمانی در شهرداری منطقه 21 شهر تهران انجام شده است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی/ پیمایشی و از شاخه میدانی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را تعداد 612 نفر از کارکنان شهرداری منطقه 21 شهر تهران تشکیل می دهند که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان 236 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی به عنوان نمونه انتخاب شدند.

  برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استاندارد سنجش بدبینی سازمانی جیمز(2005) و دین و همکاران(1998) و پرسشنامه استاندارد سنجش تغییر سازمانی میل(2003) استفاده شده است. فرضیه های پژوهش از طریق آزمونهای رگرسیون خطی ساده و تکنیک مدلیابی معادلات ساختاری با بهره گیری از نرم افزارهای spss و amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بدبینی سازمانی با سه بُعد احساسی، شناختی و رفتاری بر تغییر سازمانی در شهرداری منطقه 21 شهر تهران تأثیر مثبت و مستقیم دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها