• گزینش سازه ای مطلوب درهماهنگی با فضای حسی معماری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 753
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  ﭘیﻮﻧﺪ ﻓﺮم ﻣﻌﻤﺎری و ﺳﺎزه ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺴیﺎر در ﻣﻌﻤﺎری سنتی ایﺮان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳـﻠﺠﻮقی و ﺗیﻤـﻮری و در اروﭘـﺎ ( ﺑﻮیﮋه ﮔﻮتیک) وﻫﻤﭽﻨیﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮمی اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. و در معماری های جدید مانند معماری های، تک از سازه به عنوان زیبایی در معماری استفاده میشود در این مقاله سعی برآن شده که با شناخت و جایگزینی سازه های مدرن به جای سازه های سنتی که البته با تکنولوژی زمان خود هماهنگ بوده معماری سنتی را با سازه جدید تلفیق کنیم ﺗﺎ ایﻦ دو ﺧﻮیﺸﺎوﻧﺪ (ﻣﻌﻤﺎری و ﺳﺎزه) زیﺒﺎیی و اﺳـﺘﻮاری ﺟﺪیـﺪی را با حفظ عناصر و حس معماری سنتی ﺷـﻜﻮﻓﺎ ﻛﻨﻨـﺪ. بی ﺗﺮدیﺪ زیبایی یک اثر معماری ﺑﻪ هماهنگی و یکپارپگی ﻓﺮم ﺳﺎزه و ﻓـﻀﺎی ﻣﻌﻤـﺎری اﺳـﺖ. ﭘیﻮﻧﺪ ﺑیﻦ ﻓﺮم معماری سنتی و ﺳﺎزه های مدرن میتواند ﺗﻨﺪیﺲ ﺧﺎصی را ﭘﺪیﺪ آورد ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻼﻗیﺖ در ﺳـﺎزه، ﻓـﺮم معماری و ﻓـﻦ آوری ﻫـﺎ ی ویـﮋه ای در ﺳﺎﺧﺖ و همچنین ارتقاع و حفظ معماری ایرانی باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها