• بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدل abc الیس بر تعلل ورزی دانشجویان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 367
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09371850780

  هدف پژوهش حاضر بررسی تعیین اثربخشی آموزش گروهی مدل abc الیس بر تعلل‌ ورزی دانشجویان بود. روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با گروه‌ کنترل و با طرح پیش ‌آزمون و پس ‌آزمون انجام شد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تشکیل دادند. برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی‌ هدفمند استفاده شد و تعداد نمونه برای هر یک از گروه ‌ها 15 نفر در نظر گرفته شد. ابزار تحقیق پرسش‌ نامۀ تعلل ‌ورزی تحصیلی سولومون و راث ‌بلوم بود و همچنین برای گروه آزمایش شش جلسه یک‌ و نیم ساعته آموزش گروهی بر اساس مدل abc الیس ترتیب داده شد. برای تحلیل داده‌ها (آزمون فرضیات) از آزمون تحلیل کواریانس یک ‌راهه استفاده شد؛ تحلیل کلیه محاسبات این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار تجزیه ‌و تحلیل آماری (spss) انجام گرفت. یافته ‌های تحقیق حاکی از آن است که آموزش گروهی مدل abc الیس بر کاهش میزان تعلل‌ ورزی دانشجویان مؤثر بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها