• بررسی تاثیر ابعاد سیستم پشتیبان تصمیم بر توانمندسازی سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 798
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  هدف از انجام این پژوهش، بررسی ابعاد سیستم پشتیبان تصمیم و تاثیر آن بر توانمندسازی سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز بوده است. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه توانمندسازی اسپرتیزر و سیستم پشتیبان تصمیم-گیری النجار (2012) استفاده شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات، توصیفی - پیمایشی است.  جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه مدیران، معاونین، کارشناسان و کارکنان آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز رامهرمز و مدیران مدارس مقطع متوسطه شهر رامهرمز بالغ بر 110 نفر می ‌باشد. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده و حجم نمونه 85 نفر برآورد شده است. نتایج بدست آمده از آزمون تحلیل رگرسیون نشان داده که ابعاد سیستم پشتیبان تصمیم بر توانمندسازی سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز، تاثیر مستقیم و معنادار دارد. می توان اذعان کرد که با بهبود تصمیم پشتیبان تصمیم، توانمندسازی سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز نیز افزایش می یابد. استقرار سیستم پشتیبان تصمیم باعث ایجاد مشارکت و همکاری بیشتر کارکنان و ایجاد حس رضایت و ارزشمندی بیشتر برای کارکنان و در نتیجه توانمند سازی کارکنان خواهد شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها