• بررسی رابطه بین ابعاد رهبری پدرسالارانه و آوای سازمانی با تاکید بر نقش تعدیل کننده تسهیم دانش کارکنان شعب بانک صادرات استان گلستان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 496
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رهبری پدرسالارانه و آوای سازمانی با تاکید بر نقش تعدیل کننده تسهیم دانش کارکنان شعب بانک صادرات استان گلستان بود. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی همبستگی می باشد. حجم جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان شعب بانک صادرات استان گلستان به تعداد 600 نفر بود. نمونه آماری متناسب با تعداد افراد جامعه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 234 بود و روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. داده‌ های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسش نامه های استاندارد بود. پایایی پرسش نامه با استفاده از روش کرونباخ و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تأیید قرار گرفته اند. هم چنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار   plsاستفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین مؤلفه های (رهبری خیر خواهانه، رهبری اخلاقی با آوای سازمانی کارکنان شعب بانک صادرات استان گلستان رابطه معناداری وجود دارد. و همچنین نتایج نشان داد که بین رهبری استبدادی با آوای سازمانی کارکنان شعب بانک صادرات استان گلستان رابطه معناداری وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها