• مقایسه دیدگاه ذینفعان ورزش فوتبال استان گیلان درباره عوامل موثر بر بروز پرخاشگری تماشاگران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 616
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  افزایش بروز پرخاشگری در بین تماشاگران فوتبال، مورد توجه بسیاری از اساتید و متخصصین تربیت بدنی و ورزش قرار گرفته است. هدف این پژوهش، مقایسه دیدگاه ذینفعان ورزش فوتبال استان گیلان درباره عوامل موثر بر بروز پرخاشگری تماشاگران است. این تحقیق از نظر هدف به عنوان یک تحقیق کاربردی به شمار می رود و از نوع تحقیقات توصیفی است؛ از سوی دیگر تحقیق حاضر از آنجایی که به مطالعه‌ ویژگی‌ها و صفات افراد جامعه می ‌پردازد و وضعیت فعلی جامعه را در قالب چند صفت یا متغیر مورد بررسی قرار می ‌دهد از نوع تحقیق توصیفی - پیمایشی است جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه ذینفعان ورزش فوتبال استان گیلان می باشند که شامل مربیان، داوران و بازیکنان حرفه ای فوتبال استان گیلان می باشند که در بازه زمانی از ابتدای اسفند ماه 1396 تا پایان تیر ماه 1397 مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت خوشه ای طبقه بندی شده است و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان است. روش اجرای تحقیق میدانی است و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است؛ همچنین ابزار پرسشنامه محقق ساخته مورد استفاده قرار گرفته، مورد تایید اساتید مدیریت ورزشی قرار گرفته و روایی آن تایید شده و میزان پایایی ابزار گردآوری داده ها نیز با استفاده از آلفای کرونباخ بصورت کلی 89.0 درصد محاسبه شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از نمونه آماری، از توصیف آماری متغیرهای تحقیق و روش های آمار استنباطی استفاده می شود. این تحقیق از نظر نوع روش از نوع تحلیل کواریانس تک متغیره و چند متغیره و مقایسه ای t استیودنت مستقل می باشد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها، آزمون فرضیه ها و تعمیم نتایج به جامعه آماری از نرم افزار spss 23 استفاده شد نتایج پژوهش نشان داد که بین دیدگاه ذینفعان ورزش فوتبال استان گیلان درباره عوامل موثر بر بروز پرخاشگری تماشاگران تفاوت معنی داری وجود دارد، و همچنین بین دیدگاه مربیان فوتبال استان گیلان با داوران  فوتبال استان گیلان درباره عوامل موثر بر بروز پرخاشگری تماشاگران، و بین دیدگاه مربیان فوتبال استان گیلان با بازیکنان حرفه ای فوتبال استان گیلان درباره عوامل موثر بر بروز پرخاشگری تماشاگران، و بین دیدگاه داوران فوتبال استان گیلان با بازیکنان حرفه ای فوتبال استان گیلان درباره عوامل موثر بر بروز پرخاشگری تماشاگران، نیز تفاوت معنی داری وجود دارد. در انتهای این پژوهش نیز پیشنهاداتی جهت کاهش بروز رفتارهای پرخاشگرایانه تماشاگران ارائه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها