• بررسی اثر پیش تیمار کلرید کلسیم بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ای چند ژنوتیپ گندم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 402
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  به منظور بررسی اثر پیش تیمار کلرید کلسیم بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ای چند ژنوتیپ گندم آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1394 در آزمایشگاه سیتوژنتیک و ژنتیک مولکولی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل سه ژنوتیپ n-80-19، n-87-20 و tridentو پنج لاین دابل هاپلوئید شامل dh 227، 25dh ، dh 225، dh 90، dh 69، و سطوح شوری 0، 60 و 120 میلی مولار محلول کلرید سدیم بودند. صفات درصد جوانه زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه، وزن تر ریشه چه، وزن خشک ساقه چه و وزن خشک ریشه چه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش شوری درصد جوانه زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه، وزن تر ریشه چه، وزن خشک ساقه چه و وزن خشک ریشه چه کاهش پیدا کرد. باتوجه به جدول مقایسه میانگین بیشترین وزن تر ساقه چه در غلظت شوری 120  میلی مولار  مشاهده گردید. لاین dh 69 در سطوح شوری صفر و 120 میلی مولار و dh 90 در سطح شوری 60 میلی مولار بیشترین درصد جوانه زنی را داشتند. همچنین در بین تمام غلظت های مختلف شوری لاین dh 225 با 48267.0 گرم  بیشترین وزن تر ساقه چه داشته است. ژنوتیپ های مختلف در نیز در سطوح شوری مختلف، پاسخ متفاوتی از خود نشان دادند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها