• بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر رضایت مشتریان با در نظر گرفتن نقش میانجی سازگاری هدف متقابل کارکنان (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای زنجان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 637
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  امروزه به علت افزایش رقابت در عرصه تجارت داخلی و خارجی، توجه بنگاه ها و موسسات به حفظ مشتریان فعلی و جذب هرچه بیشتر مشتریان سود آور افزایش یافته است. لذا برای جلب رضایت و اعتماد مشتریان می بایست کارمندانی راضی و وظیفه شناس تربیت کرد تابتوان خدمات را به بهترین شکل ممکن ارائه داد. در تحقیق موجود به بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر رضایت مشتریان با در نظر گرفتن نقش میانجی سازگاری هدف متقابل کارکنان در شرکت برق منطقه ای زنجان پرداخته شده است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی _پیمایشی از نوع علی انتخاب شد. جامعه آماری به تعداد 450 نفر بوده که نمونه، براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از فرمول کوکران، به تعداد 206 انتخاب شد. ابزار گر آوری داده ها، دو پرسشنامه استاندارد، شامل: پرسشنامه بازاریابی داخلی و پرسشنامه رضایت مشتری و پرسشنامه محقق ساخته بود.« روش تجزیه و تحلیل داده ها» با استفاده از آمار توصیفی (شامل: فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی از طریق  نرم افزار spss و lisrel انجام شد. «نتایج تحقیق»  نشان داد که بین بازاریابی داخلی بر رضایت مشتریان، بین بازاریابی داخلی بر سازگاری هدف متقابل کارکنان، بین سازگاری هدف متقابل کارکنان بر رضایت مشتریان، تاثیر معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها