• بررسی تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر عملکرد شغلی معلمان مقطع متوسطه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 498
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  نیروی انسانی از مهمترین منابع هر سازمانی بشمار می رود بنابراین ادراک آنان از رفاه و آسایش و جایگاه آنان در سازمان بر میزان عملکرد آنان تاثیر گذار بوده که برای موفقیت سازمان، حائز اهمیت است، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر عملکرد شغلی معلمان مدارس متوسطه ناحیه 2 زاهدان انجام شده است که از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی، از نظر روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان مقطع متوسطه ناحیه 2 شهرستان زاهدان به تعداد 619 نفر می باشد. حجم نمونه معلمان با توجه به جدول کرجسی و مورگان 300 نفر بدست آمد. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه عملکرد شغلی شریعتمداری (1388) و حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر (1986) استفاده شد و روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط اساتید محترم تأیید شده و جهت محاسبه پایایی پرسشنامه ها از آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر با 0.802 و  0.952 محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک های آمار توصیفی به منظور طبقه بندی نمرات خام و ترسیم جداول و نمودارها استفاده گردید و همچنین در سطح آمار استنباطی از رگرسیون ساده و چندگانه به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از نرم افزار spss 33 استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که حمایت سازمانی ادراک شده بر عملکرد شغلی معلمان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها