• بررسی رابطه جهت گیری مذهبی با افسردگی و احساس تنهایی سالمندان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 341
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  این پژوهش با هدف بررسی رابطه جهت گیری مذهبی با افسردگی و احساس تنهایی سالمندان انجام شد. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و با روش همبستگی است. شرکت کنندگان این پژوهش شامل ‌123 شرکت کننده سالمند می گردند که به شیوه خوشه گیری چند مرحله ای انتخاب شده اند. اطلاعات از طریق پرسش نامه های جهت گیری مذهبی آلپورت، افسردگی سالمندان gds، و احساس تنهایی دهشیری جمع آوری شد. با استفاده از نرم افزار 21spss،‌ محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش همزمان برای تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی با افسردگی و احساس تنهایی سالمندان ارتباط منفی معناداری وجود دارد.(p<0.05)  به عبارتی سالمندانی که دارای جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی هستند، ‌افسردگی و احساس تنهایی کمتری را تجربه می کنند و بالعکس. پشنهاد می گردد برای کاهش افسردگی و احساس تنهایی سالمندان اقداماتی در جهت افزایش برنامه های مذهبی برای آنان صورت بگیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها