• بررسی ارتباط بین اندازه، گستردگی عملکرد و تعداد کارکنان موسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 586
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  بررسی ارتباط بین اندازه، گستردگی عملکرد و تعداد کارکنان موسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی

  از عوامل مهمی که بر کیفیت حسابرسی، تأثیرگذار است، اندازه موسسه حسابرسی، گستردگی عملکرد و تعداد کارکنان موسسه حسابرسی هست. در این تحقیق بهمنظور بررسی این رابطه از تعریفهای عملیاتی متفاوتی برای اندازه موسسه حسابرسی، گستردگی عملکرد و تعداد کارکنان موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی، نسبت به تحقیقات پیشین استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه موردنظر تعداد 110 شرکت در صنایع متفاوت است که با استفاده از روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده اند. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ اجرا توصیفی-همبستگی بوده و داده های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون تک متغیره و چند متغیره مبتنی بر روش پانل دیتا مورد واکاوی قرار گرفته است. سه فرضیه تحقیق عبارت بودند از الف- بین اندازه مؤسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد، ب- تعداد کارکنان مؤسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. ج- بین تعداد قراردادهای موسسه حسابرسی (گستردگی عملکرد) و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحقیق در فرضیه اول نشان داد که بین متغیر اندازه موسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد از طرفی علامت ضریب این متغیر در مدل مثبت میباشد بنابراین رابطه بین این دو متغیر مثبت میباشد به عبارتی با افزایش متغیر اندازه موسسه حسابرسی، کیفیت حسابرسی افزایش و با کاهش متغیر اندازه موسسه حسابرسی، کیفیت حسابرسی کاهش مییابد. لذا با توجه به نتایج مدل، فرضیه اول این پژوهش تائید گردید، همچنین در فرضیه دوم مشخص شد بین متغیر تعداد کارکنان موسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد لذا با توجه به نتایج مدل، فرضیه دوم این پژوهش تائید نمیگردد. بررسی فرضیه سوم مشخص شد که بین متغیر تعداد قراردادهای موسسه حسابرسی (گستردگی عملکرد) با کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد از طرفی علامت ضریب این متغیر در مدل مثبت می باشد بنابراین رابطه بین این دو متغیر مثبت میباشد به عبارتی با افزایش متغیر تعداد قراردادهای موسسه حسابرسی (گستردگی عملکرد)، کیفیت حسابرسی افزایش و با کاهش متغیر تعداد قراردادهای موسسه حسابرسی (گستردگی عملکرد)، کیفیت حسابرسی کاهش مییابد. لذا با توجه به نتایج مدل، فرضیه سوم این پژوهش تائید میگردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها