• شناسایی و رتبه بندی اصول تأثیر گذار سازمان دهی اسلامی بر عملکرد سازمان ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 637
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  مقاله شناسایی و رتبه‌ بندی اصول تأثیر گذار سازمان ‌دهی اسلامی بر عملکرد سازمان ‌ها

  مطالعه حاضر با هدف شناسایی و رتبه‌ بندی اصول تأثیرگذار سازمان‌ دهی اسلامی بر عملکرد سازمان ‌ها انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجرا، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را 30 نفر از خبرگان و متخصصان حوزه مدیریت اسلامی تشکیل می ‌دهند. در این مطالعه ابتدا با استفاده از مرور ادبیات، شش عامل شامل شایسته ‌سالاری، تعالی نیروی کار و تخصص توأم با تعهد، رهبری، مشاوره جویی، و اخلاق ‌مداری به‌عنوان اصول تأثیر گذار سازمان‌ دهی اسلامی بر عملکرد سازمان‌ ها شناسایی شدند. سپس با اتکا به نظر خبرگان و تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی نسبت به اولویت ‌بندی عوامل مذکور اقدام گردید. ابزار گردآوری داده‌ ها پرسشنامه مقایسات زوجی بر اساس طیف 9 درجه ساعتی است. نتایج حاصل از رتبه ‌بندی عوامل نشان داد به ترتیب مؤلفه‌ های رهبری، مشاوره جویی، اخلاق ‌مداری، شایسته‌ سالاری، تعالی نیروی کار و تخصص توأم با تعهد از بیشترین و کمترین اهمیت در گروه برخوردار هستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها