• بررسی اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اصلاح نگرش نا کارآمد و امید به زندگی دانش آموزان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 566
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  مقاله بررسی اثر بخشی  درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اصلاح نگرش نا کارآمد و امید به زندگی دانش آموزان

  مقدمه: با توجه به اینکه اکثر مطالعات انجام شده در مورد اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی برای بزرگسالان بوده و مطالعات کمی در مورد دانش آموزان صورت گرفته است بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در اصلاح  نگرش های ناکارآمد و همچنین افزایش امید به زندگی نوجوانان انجام گرفت.

  روش: این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی بوده و در مجموع 100 نفر  انتخاب و با روش جایگزینی تصادفی در چهار گروه کنترل و آزمایش قرار گرقتند. هر چهار گروه پرسشنامه مقیاس نگرش ناکارآمد و امید به زندگی را تکمیل کردند و دو گروه آزمایش طی 8 جلسه 2 ساعته، تحت آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفتند. بعد از آموزش دوباره هر چهار گروه پرسشنامه های امید به زندگی و نگرش ناکارآمد را تکمیل نمودند. سپس داده ها جمع آوری و از طریق نرم افزار spss 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته‌ها: نتایج به دست آمده از این مطالعه در مورد اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اصلاح نگرش نا کارآمد نشان داد که نمرات پیش آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش معنی دار است.(p=0.1)   همچنین در مورد افزایش امید به زندگی نیز نمرات پیش آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش معنی دار به دست آمد .(p≤0.05)

  نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی در اصلاح نگرش های ناکارامد و افزایش امید به زندگی در دانش آموزان موثر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها