• تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر امنیت سیستم های اطلاعاتی (مطالعه موردی بانک توسعه تعاون)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 434
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  مقاله تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر امنیت سیستم های اطلاعاتی (مطالعه موردی بانک توسعه تعاون)

  تحقیق در حیطه رفتار کارکنان سازمان میتواند تصمیم گیری در عرصه کار و دانش و اهداف سازمان را دچار تحول نماید. این امر زمانی میسر خواهد شد که کارکنان نسبت به رفتارهای خود حساس بوده و با توجه به مسائل امنیتی در قبال اطلاعات و داده‌های سازمان که از مهمترین سرمایه ‌های یک سازمان به شمار میرود گام بردارند. در این راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر امنیت اطلاعات سازمانی در بانک توسعه تعاون انجام شد بدین منظور تحقیق حاضر با روش علی و پیمایشی انجام شد. طی بررسی‌های انجام شده و پیشینه تحقیق مدلی یکپارچه که تاثیر پذیری امنیت سیستم‌های اطلاعاتی از  متغیرهایی چون رفتار شهروندی کارکنان را شامل میشد ارائه گردید. براساس پرسشنامه‌ های استاندارد در هر حوزه، پرسشنامه یکپارچه ای تدوین شد و با کسب نظر از خبرگان این حوزه ها در دانشگاه و  بانک توسعه تعاون در چند مرحله ویرایش گردید. جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارکنان بانک توسعه تعاون در ستاد مرکزی بودند که تعداد آنها 118 نفر میباشد که با توجه به محدود بودن تعداد جامعه آماری پرسشنامه بین همه افراد توزیع و جمع آوری شد پس از تحلیل داده‌ها با استفاده از معادلات ساختاری مشخص گردید که رفتار شهروندی سازمانی با تاثیر بر کنترل فیزیکی اطلاعات، جلوگیری از اشتباهات، انتقال دانش، هماهنگی اطلاعات و دقت اطلاعات بر امنیت سیستم‌ های اطلاعاتی تاثیر دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها