• بررسی رابطه ی بین خلاقیت مدیران و اثربخشی سازمانی (مطالعه موردی مدیران مدارس متوسطه شهرستان اردبیل)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 876
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  هدف اساسی این پژوهش بررسی رابطه بین خلاقیت و اثربخشی سازمانی مدیران مدارس شهرستان اردبیل است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه مدیران و معاونان مدارس شهرستان اردبیل در سالتحصیلی 94-1393 می باشد، با استفاده از جدول مورگان نمونه آماری به روش تصادفی ساده 50 مدرسه و 100 مدیر و معاون؛ که به روش تصادفی ساده مورد آزمون قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از دو نوع پرسشنامه که پایایی و روایی آنها محاسبه شده بود استفاده گردید در این پژوهش با توجه به اهداف، از آمار توصیفی برای تهیه جدول فراوانی ها، رسم نمودارها، محاسبه شاخص های مرکزی مناسب و در آمار استنباطی برای آزمون فرضیه ی پژوهش از همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ی پژوهش نیز نشان داد که بین خلاقیت مدیران و اثربخشی سازمانی مدیران مدارس شهرستان اردبیل رابطه ی معناداری وجود دارد. (p<0.05)

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها