• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 504
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 29903136021

  مقاله عوامل مؤثر بر رهبری خدمت گزار از دیدگاه مدیران

  هدف این مقاله، تعیین عوامل مؤثر و میزان اثر آنها بر رهبری خدمت گزار در بانک پارسیان است. روش تحقیق به کار رفته در این بررسی، بر حسب هدف، کاربردی؛ بر حسب نحدوه ی گردآوری داده ها، توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی ای مدیری شعب (رؤیا و معاونین) بانک پارسیان در شهر تهران، با حجمی به تعداد 276 نفر جامعه ی آماری این تحقیق را تشکیل می دادند از این جامعه، نمونه ای به تعداد161 نفر به روش تصادفی طبقه ای و به شیوه ی انتساب متناسب بر اساس حوزه های شش گانه ی بانک انتخاب شد به کمک پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت، داده های لازم در قالب 145 پرسشنامه ی تکمیل شده، گردآوری و از آزمون های همبستگی و t در بررسی ها استفاده شد.

  همچنین برای تست الگوی مفهومی پژوهش از تکنیک تحلیل مسیر معادلات ساختاری بهره گرفته شده و فرضیه ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ارزش های سازمانی بر روی خدمت گزار اثری مستقیم، مثبت و معنادار و ساختار سازمانی بر روی آن اثری مستقیم، منفی و معنادار دارد از سویی نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین متغیرهای اصلی پژوهش، همبستگی منفی و معنادار ساختار سازمانی با دیگر متغیرها ارزشهای سازمانی جو سازمانی، کیفیت پیروان و همبستگی مثبت و معنادار بین تمامی دیگر متغیرها به صورت دو به دو را نشان می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها