• ارائه مدل ارزیابی عملکرد شرکت ها، تحت تأثیر ابزارهای مدیریت هزینه و بودجه بندی با تأکید بر رویکرد اقتضایی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 601
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 29903136021

  مقاله ارائه مدل ارزیابی عملکرد شرکت ‌ها، تحت تأثیر ابزارهای مدیریت هزینه و بودجه‌بندی با تأکید بر رویکرد اقتضایی

  هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر ابزارهای مدیریت هزینه و بودجه بندی بر عملکرد سازمانی با تأکید بر رویکرد اقتضایی بوده است.

  طراحی/روششناسی/رویکرد: در این راستا با استفاده از فاکتورهای اقتضایی درون سازمانی و برونسازمانی، ابزارهای مدیریت

  هزینه و بودجه بندی، به ارزیابی عملکرد، پرداخته شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه ی برگرفته از مطالعات کیفی محقق ساخته و بر اساس نظر خبرگان بوده است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و خبرگان فعال در بورس اوراق بهادار تهران در یک بازه 5 ساله از 1332 تا 1331 تشکیل داده است؛ که 313 پرسشنامه، برای تحلیل گردآوری شد. روابط بین متغیرها، با استفاده از نرمافزار اسمارت پلاس مورد آزمون قرار گرفت.

  یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که فاکتورهای اقتضایی درون سازمانی و برونسازمانی، ابزارهای مدیریت هزینه و بودجه بندی، بر ارزیابی عملکرد سازمانی تأثیر معنی داری دارند. فاکتورهای اقتضایی بیرونی، نسبت به فاکتورهای اقتضایی درونی، بر مدیریت هزینه و بودجهبندی، تأثیر بیشتری داشته است. همچنین تأثیر فاکتورهای اقتضایی بیرونی، با در نظر گرفتن نقش میانجی مدیریت هزینه و بودجه بندی، بر عملکرد شرکتها، نسبت به فاکتورهای اقتضایی درونی، بیشتر بوده است.

  محدودیتها و پیامدها: با توجه به اینکه پرسشنامه این پژوهش یک پرسشنامه استاندارد می باشد. بنابراین هیچگونه محدودیتی در حین کار که تاثیری بر نتایج تحقیق گذاشته باشد مشاهده نگردید.

  پیامدهای عملی: پیامد پژوهش نشان میدهد که مدیران در تصمیم گیریهای شان به فاکتورهای اقتضایی درون سازمانی بیشتر توجه میکنند. همچنین مدیران با استفاده از ابزاهای نوین مدیریت هزینه و بودجه بندی میتواند عملکرد شرکت را ارتقاء دهند.

  ابتکار یا ارزش مقاله: میتوان گفت که مدیران شرکتها، باید به فاکتورهای اقتضایی برون سازمانی، توجه بیشتری داشته باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها